top of page
profile_linkedin.jpeg

2017: Vendepunktet for norsk tannhelsebransje?

Den norske tannhelsebransjen har historisk vært beskyttet, fragmentert og preget av meget god lønnsomhet. Dette er i endring. Vi står nå ved et vendepunkt i norsk tannhelsebransje, der fokus på kostnadskontroll blir viktigere. En overlevelsesstrategi kan være at klinikkene samarbeider for å kutte kostnader. Gjennom et innkjøpssamarbeid vil man oppnå bedre kollektive betingelser, uten at dette går utover kvaliteten på tjenestene.

Spesielt små og mellomstore klinikker opplever svakere vekst og pressede marginer. Dette er en naturlig konsekvens av at bransjen er svært moden og kommersielt underutviklet. Videre har konsolideringen (sammenslåingen) av klinikker for alvor satt fart, og flere nye aktører har inntatt bransjen det siste året. Dette innebærer at fremtidig konkurransesituasjon vil bli tøffere for mange av Norges 1200 klinikker.

I USA og Storbritannia har tannhelsebransjen allerede opplevde dette vendepunktet, og det fokuseres i større grad på kostnadskontroll. Der har innkjøpsgrupperinger en sterkere posisjon i forhandlinger med leverandører og produsenter. Grupperingene oppnår dermed bedre innkjøpsbetingelser kollektivt, sammenliknet med hva den enkelte klinikk kunne oppnådd på egenhånd. Dagligvarebransjen i Norge har opplevd et tilsvarende vendepunkt. Dette markedet har gjennomgått en konsolideringsprosess, og man sitter igjen med tre til fem større aktører som dikterer vilkårene i bransjen.

Konsolideringen av et marked følger som regel tre faser. Fase 1 preges gjerne av at aktørene begår feil grunnet uklare forretningsmodeller, og de opplever motstand fra andre etablerte aktører i markedet. I Fase 2 har aktørene lært av sine feiltrinn, og forretningsmodellene er bedre tilpasset bransjen. Flere aktører kommer til, og oppkjøps– og sammenslåingsaktiviteten akselerer.

Fase 3. Risikokapital fortsetter å finansiere de som leder an i konsolideringen. Dette gir dem større budsjetter og bedre forutsetninger innen salg, markedsføring og investeringer i infrastruktur. Videre skjer det et skifte i konkurransebildet, der servicenivået øker, prisene faller og kostnadene reduseres markant. Parallelt skjer det en endring i markedsstrukturen, der mindre selskaper opplever sviktende vekst og pressede marginer. Dette resulterer gjerne i et stort frafall av mindre selskaper. Sluttresultatet er ofte at de tre til fem største aktørene ender opp med majoriteten av markedet.

Mye tyder på at den norske tannhelsebransjen nå befinner seg i fase 3. I denne fasen er klinikkene tjent med å være proaktive og åpne for nye initiativ. Et enkelt sted å starte er å få kontroll på innkjøpskostnadene. Gjennom en nasjonal innkjøpsgruppering, hvor bransjen selv er representert, vil man oppnå fokus på kvalitet og faglig tyngde, og samtidig høste bedre betingelser.

Folkvang-gruppen består av 4 ulike avdelinger, Innkjøp, Media, Økonomi og Rådgivning. Folkvang Innkjøp er en nasjonal innkjøpsgruppering for frittstående tannklinikker. Vi har bygget en fremtidsrettet plattform for samarbeid og et frivillig alternativ til kjedeaktørene. Dette vil gi styrket forhandlingsmakt og nettverk for både små og store klinikker innen den norske tannhelsebransjen. Vårt initiativ skaper bedre forutsetninger for å lykkes med å redusere kostnadene, noe som er en forutsetning for å overleve i tannhelsebransjen i Norge på sikt.

Ønsker du å vite mer om Folkvang-gruppen og hva vi kan tilby din klinikk? Ta kontakt med Grete Larsen (Forretningsutvikler - Folkvang AS) grete.larsen@folkvang.no / 413 64 607

bottom of page