Sist oppdatert kl 14.30 - 16/03/2020

HVORDAN HÅNDTERE

SITUASJONER SOM OPPSTÅR

KNYTTET TIL KORONAVIRUSET?

LIKVIDITETS-

ANALYSE

Mal for likviditetsanalyse for tannleger fra Folkvang Økonomi.

ÅPENT

WEBINAR

Gjennomgang av likviditetsanalyse.

Tirsdag 17.03 kl. 11:30

Tirsdag 17.03 kl. 15:30

GRAFISK TIL

KLINIKK &

SOSIALE MEDIER

Informasjonsplakater og illustrasjoner til sosiale medier fra Folkvang Media.

ØKONOMISK

KRISEHÅNDTERING VED REDUSERT

AKTIVITETSNIVÅ

En rekke medlemsklinikker og andre tannleger har kontaktet Folkvang de siste dagene med spørsmål og ønske om konkrete råd og økonomiske tiltak man kan gjennomføre umiddelbart. Her er vårt bidrag til hva klinikkeiere bør gjøre omgående for å opprettholde driften og unngå konkurs, mens man fortsetter å utføre pålagte oppgaver som en sentral del av helsevesenet.

 

Folkvang har her utarbeidet en guide for økonomisk krisehåndtering. Dette i påvente av en eventuell tiltakspakke fra regjeringen. Vi følger utviklingen tett, og vil oppdatere denne guiden løpende.

 

Guiden er utformet som en stegvis og prioritert gjøremålsliste. Les gjennom guiden, skaff til veie dokumentasjon og underlag for å kunne utføre analyse på egenhånd. Start deretter med steg 1 og gjennomfør punktene i henhold til prioritert rekkefølge. Slik kan du gjøre mest mulig i dag for å være bedre rustet og for å sikre videre drift av klinikken. Vi vil poengtere at dette er noe klinikkeiere bør starte med umiddelbart!

Folkvang kan ved forespørsel være behjelpelige med å kvalitetssikre tannlegers egen analyse, eller bistå med analysen i samråd med tannlege. Kontakt oss via e-post post@folkvang.no.


 

STEG 1: PERMITTERINGER

Prioriter gjennomgang av permitteringer og korrekt utførelse av varsling og gjennomføring.

 

Ta stilling til:
 

 • De ansatte er klinikkens viktigste ressurs, og det vil bety store negative konsekvenser for denne gruppen. 

 • Permittering kan allikevel være det viktigste tiltaket på kort sikt for å sikre driften.

 • Personell er den største utgiften, og det er sentralt at denne reduseres umiddelbart for å minimere belastningen på klinikkens reserver.

 • Send ut permitteringsvarsel til ansatte, inkludert deg selv som eier.

 • Hva trenger du av minimumskapasitet av personell for å opprettholde krav fra offentlig myndigheter om pålagt akutt behandlingstilbud?

 • Estimer personellutgifter pr uke inkludert sosiale avgifter for minimumsbemanning.

   

Kontakt Folkvang Økonomi ved Ole Skjervengen, ole@folkvang.no for å få tilsendt Folkvangs mal for permitteringsvarsel på e-post.STEG 2: LIKVIDITETSANALYSE

 

En likviditetsanalyse gir deg en bedre oversikt over innbetalinger og utbetalinger i denne perioden med lavere aktivitet. Den gir deg også en oversikt over hvor sårbar klinikken er og et beslutningsgrunnlag for videre tiltak for å opprettholde driften.
 

Estimer hvordan en lavere aktivitet vil påvirke klinikkens kontantreserver, rf. lavere omsetning grunnet redusert aktivitet, permitteringer mv.
 

 • På nåværende tidspunkt: Hva er klinikkens og eiers totale likvider og reserver:

  • Primært: Bankinnskudd bedriftkonto, kassekreditt og andre lett omsettelige tilganger.

  • Sekundært: Omløpsmidler, lån og egenkapital fra eier eller holding.

 

 • Ta utgangspunkt i resultatregnskap fra inneværende periode og estimer hvilke utgifter som vil kunne elimineres/skyves på og hvilke som påløper uavhengig av aktivitetsnivå.

  • Utfør en analyse av de løpende faste og variable forpliktelsene klinikken har.

  • Estimer inntekt og innbetalinger i perioden med redusert aktivitetsnivå

 

 • Lag en tidslinje pr uke for når utgiftene og innbetalinger påløper, samt når faktiske betalinger vil gjennomføres.

  • Hvor mye får klinikken inn av friske midler pr uke?

  • Hvilke utgifter forfaller pr uke? Hva kan skyves på og hvor lenge?

  • Hvor mye går klinikken i minus pr uke? (Innbetalinger - Utbetalinger)

  • Gitt primære reserver på nåværende tidspunkt, hvor mange dager, uker, månder kan klinikken opprettholde driften uten ny tilførsel av likvide midler?

 

 • Muligheter for og effekt av eventuelle økonomiske tiltak før og underveis bør analyseres

  • Hva har eier av sekundære reserver tilgjengelig for å bedre likviditeten?

  • Hvilke muligheter er det for annen midlertidig tilføring av kreditt / friske midler?

 

 

Potensielle tiltak som kan komme fra offentlige myndigheter er listet nedenfor. Merk at dette ikke er vedtatt (14.03.20 kl 14:30), og man bør handle og gjøre forberedelser i henhold til gjeldende status. Listen oppsummerer forslagene som kan bli iverksatt hvis NTF blir hørt av offentlig myndigheter:


Sykelønn:

 • Dagpengesatsen kan bli økt.

 • Tannleger plikter å stå i jobb og har høy smitterisiko og kan derfor slippe 14 dagers karens før man får sykepenger

 • Selvstendig næringsdrivende kan få rettigheter til sykepenger med mulighet for å få bli ansett som delvis sykemeldte

 

Reduksjon av utgifter:

 • Bortfall av arbeidsgiveravgift så lenge situasjonen varer

 • Gunstige lån for å komme gjennom krisen.

 • Avdragsfrihet på lån (både privat og bedrift) til driften er normalisert.

 • Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett kan stoppe innkreving av avgift i periode.
   

Tilskudd til drift: 

 • Driftstilskudd i perioden, siden inntektene fra akuttbehandlingen ikke vil dekke de løpende kostnadeneSTEG 3: GJENNOMGANG AV KONTRAKTER OG AVTALER
 

Som et tredje tiltak etter permitteringer og likviditetsanalyse anbefaler vi en gjennomgang av klinikkens kontrakter og avtaler vedrørende kjøp, salg og leie av produkter eller tjenester. Prioriter størrelse og tidspunkt for utgiftene. 


 

 • Force majeure i avtalene. De kan ha bestemmelser som gjelder for ekstraordinære situasjoner, som pandemier. 

 • Hvilke avtaler kan man pause, si opp eller minimere bruken av?

 • For de største utgiftene: Be banker, utleier og leverandører om betalingsutsettelser, avdragsfrihet eller andre midlertidige lettelser.

 • Forsøk å oppretthold et minimum av markedskommunikasjon i perioden! Vær dine pasienters primære kilde til troverdig helseinformasjon.

Folkvang vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir.

Oppdaterte råd fra myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:
 

KONTAKT OSS FOR BISTAND
452 22 147 / 977 02 995
post@folkvang.no 

© Folkvang 2020. Alle rettigheter reservert.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Ved at du fortsetter å bruke folkvang.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.